Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób prowadzenia spraw dotyczących sklepu internetowego opublikowanego pod adresem sieci internetowej www.greenfamilia.pl publikowany przez właściciela Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7732404686

Użytkownik korzystając ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@greenfamilia.pl

Słownik

1. Administrator, Sprzedawca lub Administrator Danych Osobowych: Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7732404686

2. Sklep online w sieci internet pod adresem www.greenfamilia.pl 3. Zamówienie: jest zawarciem umowy kupna/sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

4. Użytkownikiem Sklepu lub Użytkownik: osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem sieci Internet dokonuje połączenia ze Sklepem.

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6. RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

7. Konto Użytkownika: jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną która polega na przekazaniu danych osobowych Użytkownika Administratorowi, oraz na udostępnieniu przez administratora na zasadach określonych niniejszym regulaminem funkcjonalności aplikacji Sklepu.

Rodzaj usług świadczonych przez Administratora

1. Poprzez Sklep Administrator świadczy Użytkownikom usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia poprzez aplikację on-line umowy kupna/sprzedaży na oferowane poprzez Sklep towary.

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie transakcje kupna/sprzedaży oferowane za pośrednictwem portalu www.greenfamilia.pl są zawierane z Administratorem zwanym dalej „Sprzedawcą”.

2. Chwilowa niedostępność online Regulaminu z powodu awarii lub innych przeszkód nie wyłącza jego obowiązywania.

3. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

4. Sprzedawca informuje o możliwości trwałego zablokowania możliwości korzystania ze Sklepu Użytkownikowi naruszającego jego regulamin, bez podania przyczyn.

5. Użytkownik korzysta ze Sklepu na własną odpowiedzialność.

6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży na odległość ma miejsce w siedzibie Sprzedawcy.

7. Umowy kupna/sprzedaży zawarte za pośrednictwem Sklepu są wiążące dla obu Stron.

8. Prawem właściwym dla działalności Sklepu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Datą i godziną zawarcia prawnie wiążącej umowy jest data i godzina złożenia zamówienia poprzez Sklep przez Użytkownika.

10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

11. Zamówienia są realizowane po uiszczeniu zapłaty, wyjątkiem jest zamówienie z dodatkową usługą „za pobraniem”. O usłudze mowa jest w punkcie 46 Regulaminu.

Zasady zwracania produktów

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na określonych niżej zasadach.

2. Użytkownik w celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, musi wypełnić oraz wysłać formularz odstąpienia od umowy, dostępny po linkiem: http://greenfamilia.pl/wp-content/uploads/2022/04/FORMULARZ-ZWROTU.docx w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia (zawartej w dokumentach przewozowych). Rzeczony formularz musi być podpisany oraz nadany na adres Sprzedawcy lub nadany w postaci cyfrowej na adres poczty elektronicznej biuro@greenfamilia.pl (akceptowane są formaty plików .PDF, .JPG, .PNG, .TIF, .RAW). Pliki w formie elektronicznej, ze względów technicznych muszą być mniejsze niż 25 megabajtów.

3. Zwrot towarów musi nastąpić w ciągu 14 dni licząc od dnia wysłania formularza odstąpienia od umowy. Za datę zwrotu uznaje się termin ich wysłania.

4. Sprzedawca rozpatrzy żądanie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

5. Zwrot środków finansowych będzie się odbywać kanałem płatności wykorzystanym przez Użytkownika.

6. Sprzedawca dokonuję zwrotu środków finansowych po otrzymaniu zwracanych produktów.

7. Towary, których dotyczy odstąpienie od umowy muszą zawierać fabryczne opakowania, posiadać wszelkie oznaczenia producenta oraz nie mogą nosić śladów użytkowania.

8. Wyłączone z prawa odstąpienia od umowy są następujące towary (zgodnie z art. 38 Dz.U. 2014 poz. 827)*:

0. Artykuły spożywcze.

1. Napoje alkoholowe których cena została ustalona w momencie złożenia zamówienia których, czas dostarczenia przekracza 30 dni, wynika z potrzeby indywidualnego sprowadzenia towaru, a wartość towaru ulega wahaniom niezależnym od Sprzedawcy.

2. Towar szybko psujący się lub mający okres przydatności do użycia mniejszy niż 30 dni.

3. Rozpieczętowane artykuły higieniczne oraz kosmetyczne (ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych). *W powyższych przypadkach odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest bezskuteczne.

Zasady składania reklamacji

1. Towar uszkodzony podczas transportu nie podlega reklamacji. W celu realizacji roszczeń związanych z uszkodzeniem towarów podczas transportu należy sporządzić protokół szkód z przewoźnikiem w momencie odbierania przesyłki.

2. Reklamacje realizowane są na zasadach zwykłych.

3. Towary podlegające okresowi przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, higieniczne, kosmetyczne i podobne), objęte są prawem do reklamacji wyłącznie do upływu tego terminu.

4. Towary pakowane indywidualnie (np. świeca itp.) podlegają reklamacji w ciągu trzech dni od momentu otwarcia opakowania indywidualnego.

5. Towary niepodlegające okresowi przydatności do spożycia (np. urządzenia itd.) podlegają prawie do reklamacji w terminie dwóch lat od momentu zakupienia towaru.

6. Zwrotu zakupionych towarów Użytkownik dokonuje na swój koszt.

7. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 504-445-966 lub adresem e-mail biuro@greenfamilia.pl

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110, 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7732404686

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są z najwyższą dbałością, zgodnie z zapisami RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niektórych czynności (np. zawarcie umowy kupna/sprzedaży lub wysyłka towarów), niewyrażenie zgody na ich przetwarzania wiąże z ograniczeniem możliwości realizacji tychże czynności.

5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem www: http://greenfamilia.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

6. Dane Użytkownika dotyczące użytkowania Sklepu, informacji o akcjach oraz informacje o urządzeniu końcowym Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką Ciasteczek

7. Wszystkie sprawy dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail biuro@greenfamilia.pl

Zasady dostarczania towarów

1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary poprzez dostawcę usług kurierskich/pocztowych wybranego podczas składania zamówienia przez Użytkownika.

2. Sprzedawca przewiduje możliwości osobistego odbioru Towarów po wcześniejszym złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Sklep internetowy www.greenfamilia.pl

3. Za doręczenie przesyłki odpowiedzialny jest dostawca usług kurierskich/pocztowych.

4. Sprzedawca przewiduje możliwość dokonania zakupu „za pobraniem” w takiej sytuacji obowiązek zapłaty Użytkownik musi spełnić w momencie odbioru przesyłki u dostawcy za którego pośrednictwem realizowana jest wysyłka. Płatności

5. Czas dostarczenia zamówionych towarów 2-5 dni roboczych.

Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności:

1. Przelewem bankowym tradycyjnym Przelew na rachunek bankowy z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Rachunek, na który należy dokonać płatności: Santander Bank Polska 55 1090 2835 0000 0001 4972 3202 Green Familia Adrianna Kruz Ul. Browarna 11/13/110 97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. Przelewem on-line oraz kartami płatniczymi odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Płatności Przelewy24 obsługiwane są przez spółkę PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)

4. Płatność przy odbiorze Płatności przy odbiorze można dokonać tylko w wybranej opcji dostawy z możliwością płatności „za pobraniem”.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób prowadzenia spraw dotyczących sklepu internetowego opublikowanego pod adresem sieci internetowej www.greenfamilia.pl publikowany przez właściciela Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7732404686

Użytkownik korzystając ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@greenfamilia.pl

Słownik

1. Administrator, Sprzedawca lub Administrator Danych Osobowych: Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7732404686

2. Sklep online w sieci internet pod adresem www.greenfamilia.pl 3. Zamówienie: jest zawarciem umowy kupna/sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

4. Użytkownikiem Sklepu lub Użytkownik: osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem sieci Internet dokonuje połączenia ze Sklepem.

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6. RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

7. Konto Użytkownika: jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną która polega na przekazaniu danych osobowych Użytkownika Administratorowi, oraz na udostępnieniu przez administratora na zasadach określonych niniejszym regulaminem funkcjonalności aplikacji Sklepu.

Rodzaj usług świadczonych przez Administratora

1. Poprzez Sklep Administrator świadczy Użytkownikom usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia poprzez aplikację on-line umowy kupna/sprzedaży na oferowane poprzez Sklep towary.

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie transakcje kupna/sprzedaży oferowane za pośrednictwem portalu www.greenfamilia.pl są zawierane z Administratorem zwanym dalej „Sprzedawcą”.

2. Chwilowa niedostępność online Regulaminu z powodu awarii lub innych przeszkód nie wyłącza jego obowiązywania.

3. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

4. Sprzedawca informuje o możliwości trwałego zablokowania możliwości korzystania ze Sklepu Użytkownikowi naruszającego jego regulamin, bez podania przyczyn.

5. Użytkownik korzysta ze Sklepu na własną odpowiedzialność.

6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży na odległość ma miejsce w siedzibie Sprzedawcy.

7. Umowy kupna/sprzedaży zawarte za pośrednictwem Sklepu są wiążące dla obu Stron.

8. Prawem właściwym dla działalności Sklepu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Datą i godziną zawarcia prawnie wiążącej umowy jest data i godzina złożenia zamówienia poprzez Sklep przez Użytkownika.

10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

11. Zamówienia są realizowane po uiszczeniu zapłaty, wyjątkiem jest zamówienie z dodatkową usługą „za pobraniem”. O usłudze mowa jest w punkcie 46 Regulaminu.

Zasady zwracania produktów

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na określonych niżej zasadach.

2. Użytkownik w celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, musi wypełnić oraz wysłać formularz odstąpienia od umowy, dostępny po linkiem: FORMULARZ-ZWROTU w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia (zawartej w dokumentach przewozowych). Rzeczony formularz musi być podpisany oraz nadany na adres Sprzedawcy lub nadany w postaci cyfrowej na adres poczty elektronicznej biuro@greenfamilia.pl (akceptowane są formaty plików .PDF, .JPG, .PNG, .TIF, .RAW). Pliki w formie elektronicznej, ze względów technicznych muszą być mniejsze niż 25 megabajtów.

3. Zwrot towarów musi nastąpić w ciągu 14 dni licząc od dnia wysłania formularza odstąpienia od umowy. Za datę zwrotu uznaje się termin ich wysłania.

4. Sprzedawca rozpatrzy żądanie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

5. Zwrot środków finansowych będzie się odbywać kanałem płatności wykorzystanym przez Użytkownika.

6. Sprzedawca dokonuję zwrotu środków finansowych po otrzymaniu zwracanych produktów.

7. Towary, których dotyczy odstąpienie od umowy muszą zawierać fabryczne opakowania, posiadać wszelkie oznaczenia producenta oraz nie mogą nosić śladów użytkowania.

8. Wyłączone z prawa odstąpienia od umowy są następujące towary (zgodnie z art. 38 Dz.U. 2014 poz. 827)*:

0. Artykuły spożywcze.

1. Napoje alkoholowe których cena została ustalona w momencie złożenia zamówienia których, czas dostarczenia przekracza 30 dni, wynika z potrzeby indywidualnego sprowadzenia towaru, a wartość towaru ulega wahaniom niezależnym od Sprzedawcy.

2. Towar szybko psujący się lub mający okres przydatności do użycia mniejszy niż 30 dni.

3. Rozpieczętowane artykuły higieniczne oraz kosmetyczne (ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych). *W powyższych przypadkach odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest bezskuteczne.

Zasady składania reklamacji

1. Towar uszkodzony podczas transportu nie podlega reklamacji. W celu realizacji roszczeń związanych z uszkodzeniem towarów podczas transportu należy sporządzić protokół szkód z przewoźnikiem w momencie odbierania przesyłki.

2. Reklamacje realizowane są na zasadach zwykłych.

3. Towary podlegające okresowi przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, higieniczne, kosmetyczne i podobne), objęte są prawem do reklamacji wyłącznie do upływu tego terminu.

4. Towary pakowane indywidualnie (np. świeca itp.) podlegają reklamacji w ciągu trzech dni od momentu otwarcia opakowania indywidualnego.

5. Towary niepodlegające okresowi przydatności do spożycia (np. urządzenia itd.) podlegają prawie do reklamacji w terminie dwóch lat od momentu zakupienia towaru.

6. Zwrotu zakupionych towarów Użytkownik dokonuje na swój koszt.

7. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 504-445-966 lub adresem e-mail biuro@greenfamilia.pl

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Green Familia Adrianna Kruz ul. Browarna 11/13/110, 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7732404686

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są z najwyższą dbałością, zgodnie z zapisami RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niektórych czynności (np. zawarcie umowy kupna/sprzedaży lub wysyłka towarów), niewyrażenie zgody na ich przetwarzania wiąże z ograniczeniem możliwości realizacji tychże czynności.

5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem www: http://greenfamilia.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

6. Dane Użytkownika dotyczące użytkowania Sklepu, informacji o akcjach oraz informacje o urządzeniu końcowym Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką Ciasteczek

7. Wszystkie sprawy dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail biuro@greenfamilia.pl

Zasady dostarczania towarów

1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary poprzez dostawcę usług kurierskich/pocztowych wybranego podczas składania zamówienia przez Użytkownika.

2. Sprzedawca przewiduje możliwości osobistego odbioru Towarów po wcześniejszym złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Sklep internetowy www.greenfamilia.pl

3. Za doręczenie przesyłki odpowiedzialny jest dostawca usług kurierskich/pocztowych.

4. Sprzedawca przewiduje możliwość dokonania zakupu „za pobraniem” w takiej sytuacji obowiązek zapłaty Użytkownik musi spełnić w momencie odbioru przesyłki u dostawcy za którego pośrednictwem realizowana jest wysyłka. Płatności

5. Czas dostarczenia zamówionych towarów 2-5 dni roboczych.

Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności:

1. Przelewem bankowym tradycyjnym Przelew na rachunek bankowy z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Rachunek, na który należy dokonać płatności: Santander Bank Polska 55 1090 2835 0000 0001 4972 3202 Green Familia Adrianna Kruz Ul. Browarna 11/13/110 97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. Przelewem on-line oraz kartami płatniczymi odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Płatności Przelewy24 obsługiwane są przez spółkę PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)

4. Płatność przy odbiorze Płatności przy odbiorze można dokonać tylko w wybranej opcji dostawy z możliwością płatności "za pobraniem".